Thông báo
Thông báo từ Học Viện
Thông báo từ phòng GV
Lịch học, danh sách
Lịch học theo kỳ
Lịch học lại lớp riêng
Danh sách lớp
Ngừng học, thôi học, tiếp nhận SV
Lịch thi
Lịch thi, thi lại học kỳ
Lịch thi các lớp riêng
DS SV đủ điều kiện dự thi
Kết quả học tập
Kết quả thi, thi lại
Kết quả học tập, kỳ học, năm học
Miễn học, miễn thi
Thực tập tốt nghiệp
Kế hoạch thực tập, tốt nghiệp
Lịch ôn tập, thi, bảo vệ tốt nghiệp
Thủ tục, quyết định, danh sách tốt nghiệp
Thông tin văn bằng, phát bằng
Chính trị và Công tác Sinh viên
Thông báo
Hướng dẫn thủ tục
Trợ cấp, miễn giảm
Khen thưởng – kỷ luật
Kết quả rèn luyện HSSV
Học bổng KKHT
NCKH, tư vấn, hỗ trợ
Thông tin NCKH của SV
Việc làm, học bổng, hỗ trợ
Thông tin đào tạo, bồi dưỡng
Trao đổi, hỏi đáp
Văn bản
Quy định của nhà nước, Bộ GD&ĐT
Quy định, hướng dẫn của HV
Văn bản, quy định về học phí đào tạo
Các biểu mẫu thường dùng
Tin mới
Thông báo cấp bằng tốt nghiệp tháng 06/2017 (19/6/2017 )
Học viện thông báo: Danh sách sinh viên được ấp bằng tốt nghiệp tháng 06/2017 cụ thể như sau:
Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 1 năm học 2016-2017 (16/6/2017 )
Thời khóa biểu học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018 (dự kiến) (16/6/2017 )
Phòng Giáo vụ thông báo: Thời khóa biểu học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Dự kiến). Đề nghị các sinh viên nghiên cứu, sắp xếp lịch học chuẩn bị cho việc đăng ký môn học theo đúng kế hoạch đăng ký trên hệ thống.
Thông báo kế hoạch thi các học phần thay thế tốt nghiệp C14 và D12 (học lại) (19/6/2017 )
Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi các học phần thay thế tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 2014 (C14) và Đại học chính quy khóa 2012 học lại học kỳ 2 năm học 2016-2016. Cụ thể sinh viên download file kèm.
Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT trong Học kỳ 1 năm học 2016-2017 (6/9/2017 )
Lịch thi
Kết quả học tập
NCKH, tư vấn, hỗ trợ